Policy

ELLEGE EMBALLAGE AB huvudmål är att prioritera och kontinuerligt utveckla arbetet med miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet.

Vårt arbetssätt skall vara förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
Arbetet ska präglas av en helhetssyn och verifieras genom regelbundna revisioner.

Vi ska möta de krav med tillämpliga lagar och förordningar som ställs på företaget. Vår strategi är att upprätthålla hög status avseende arbetstillfredställelse, trivsel i god anda.

All personal skall medverka i den systematiska och fortlöpande kvalitet/miljöutvecklingen av verksamheten. Vi ska sträva efter att alltid prioritera vår verksamhet i alla avseenden med inriktning på kvalitet och säkerhet.

Vårt mål är att fortlöpande ta del av framsteg, rön och nyheter samt att applicera detta i vår verksamhet.

Vi skall ställa krav på våra leverantörer och entreprenörer att minst uppfylla de miljö- och kvalitetskrav som ställs för respektive verksamhet.

Vi ser det som vår skyldighet att minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat och ekonomiskt rimligt.
Vi skall minimera uppkomsten av avfall och källsortera vårt avfall för att säkerställa att återvinningsbart matrial återvinns.

Vårt sätt att hantera frågotr angående miljö- hälsa- säkerhet och kvalitet skall göra att våra kunder, medarbetare och samhället kan ha fullt förtroende för oss.
Vi skall årligen upprätta mål för förbättringar samt åtgärdsprogram i en plan för miljö- hälsa- säkerhet och kvalitet samt redovisa måluppfyllelse i årlig rapport.
 

 

FÖRETAGET
Policy
PRODUKTER
NYHETER
KONTAKT
STARTSIDA